Generalforsamlingen den 2. marts 2014

Formanden, Kim Jensen, bød HB-medlem Lars Kiehn og de fremmødte med- lemmer velkommen. Der deltog i alt 14 medlemmer i generalforsamling.

Dagsorden:

l. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog HB-medlem Lars Kiehn, som blev valgt uden modkandi- dat. Som referent blev Jens Peder Hallum-Oiesen valgt.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslut- ningsdygtig. Herefter blev dagsordenen godkendt.

3. Bestyrelsens beretning for 2013 ved formanden.

Medlemmerne:

Vi var pr. 31.12.2013 183 medlemmer med en gennemsnitsalder på 42 år. Af- delingens gennemsnit for 2013 var på 184 medlemmer med en gennemsnits alder på ca. 42. Nogenlunde status Quo i forhold til 2012.

At vores gennemsnitsalder har været det laveste på landsplan indikerer blot den dynamik og udvikling der i vores afdeling. Vi må dog erkende til trods for vi får en del nye medlemmer ind på årsplan, er der desværre også en del der udmelder sig og vi har en del medlemmer som bliver overflyttet til andre afde- linger især København.

Runde fødselsdage, jubilæer og dødsfald:

Vi har i 2013 haft en stor skare af medlemmer som kunne fejre runde fødsels- dage og jubilæer.

Vi vil gerne sige tillykke til følgende fødselarer:

40 år
Henning Sartor Bjørn Larsen Jesper Steensbeck

50 år
Ole Bay Skovhøj

60 år
Jørgen Bjørslev Sonnichsen
Peter Michael Uhrbrand
Peter Nybye Oest
Poul La Cour
Peter Terpager Jepsen

65 år
Ivan Holst Nielsen
Niels Øllgaard

70 år
Jens Peder Hallum-Oiesen
Harry Lender
Torben Schrøder

75 år
Frederik Gert Gislinge Kaj Tagmose

Med 25 års jubilæum til:
Karina Bock

Stort tillykke fra afdelingen. Alle fødselarer og jubilarer vil på generalforsam- lingen modtage en opmærksomhed og hyldest. Har man ikke mulighed for at komme til generalforsamlingen kan erkendeligheden afhentes på kontoret efter generalforsamlingen. [Heraf var Peter Terpager, Harry Lender og Jens Peder Hallum-Oiesen tilstede og fik overrakt en opmærksomhed]

Afdelingens kontor:

Kontoret er bemandet mandag og torsdag. Uden for kontortid viderestiller tele- fonen til formanden.
Kontoret er jo også dit, og du er velkommen til at bruge vores maskinpark. Vi har computer, scanner og fotokopimaskine. Vi kan tilbyde vores medlemmer plakat udskrift i A3 størrelse i mindre oplag. Kig ind – vi har altid kaffe/te og vand klar.

I efteråret fik vi lavet en ny hjemmeside. Vi modtager gerne inputs til forbed- ringer eller ideer.

Vi har fra medio november 2010, som en forsøgsordning i et år, udvidet vores kontor med ekstra bemanding stillet til rådighed af forbundet. Det drejer sig om Esben Bøgh, som vil være til stede på kontoret en gang om måneden fra
kl. 10.00-13.00, som regel den sidste onsdag inden dagpenge kortet skal afle- veres. Disse datoer vil være synlige på vores hjemmeside. Esben kan rådgive omkring A-kasse, skat, faglige sager osv. Vi fik i slutning af 2011 forlænget denne ordning og i 2012 fik vi ordningen forlænget 2014 ud. Vi kan kun anbe- fale, at hvis man har behov for personlig vejledning i forbindelse med skat, faglige spørgsmål eller dagpenge, så kom forbi kontoret de oplyste datoer eller ring.

Bestyrelsesmøder:
Vi har i 2013 afholdt 9 bestyrelsesmøder. Vi indførte i 2009 at suppleanterne også deltager i bestyrelsesmøderne. Det har vi gjort dels for at suppleanterne bedre kan få et indblik i sagerne og derved når de skal afløse bestyrelsesmed- lemmer allerede er vel forberedte; og for at de kan få et indblik i arbejdsgan- gen i bestyrelsen. Det betyder naturligvis øget udgifter til møderne, men skal ses som en god investering, idet de også bidrager med konstruktive ideer og derved en øget synergieffekt. Som medlem er du altid velkommen til at bringe sager på dagsorden og du har naturligvis adgang til at se referater fra møder- ne, hvis du ønsker dette.

Mobilstudie:
Vi gør opmærksom på at vi stadig har et mobilestudie. Studiet, der består af en 16 spors harddisk-recerder med indbygget CD brænder samt en stormem- branmikrofon, som kan lejes i afdelingen i 14 dages perioder. Prisen er kr. 500, hvor de kr. 250 er depositum, som godtgøres ved returneringen af gea- ret. Der er udarbejdet en dansk brugsanvisning.

Afdelingens julearrangement:
Endnu engang holdte vi juletræsfesten på vores nye adresse, men i modsæt- ning til 2012, var der denne gang fyldt godt op med deltagere. Vi takker for den store opbakning, som betyder rigtigt meget når der bliver lagt så mange kræfter og ressourcer i arrangementet. Tak til hjælperne. De fremmødte fik en god oplevelse i hyggelige rammer og traditionen tro hyggede musikerne og ju- lemanden om børnene.

Vi har op til julen uddelt 2 julekurve til ældre medlemmer eller enker. Forman- den kørte rundt med kurvene lige inden jul. Kurvene blev modtaget med åbne arme, og vi skal overbringe takken til forbundet og afdelingen.

Faglige aktiviteter:
Afdelingen har med interesse fulgt debatten vedrørende omstruktureringen på SMKS og deltaget på diverse debatmøder, ikke alene på ovenstående emne, men også på debataftener omhandlende hele det klassiske musikliv i Sydvest- jylland. Det virker som en nedprioritering af det klassiske musikmiljø og vil få betydning for vækstlaget i vores område.

Musikkens Hus på Fanø
Huset er et tilbud til bl.a. DMF medlemmer, hvor man kan søge om ophold i Huset. Det kunne være i forbindelse med at man finpudser en koncertturne, workshops eller andet. Man kan også sagtens forestille sig noget tværfagligt fx med andre kunstner. Det er et samarbejde mellem forskellige foreninger inden musik og kultur, herunder DJBFA, Dansk Musiker Forbund (DMF), Dansk Kom- ponistforening (DKF), Dansk Artist Forbund og Danske Populærautorer i fælles- skab. I 2012 blev tidligere rektor Axel Momme valgt til formand for bestyrelsen for “Musikkens hus”.

Ophold i huset kan søges af alle DMF medlemmer og man kan som med andre huse søge tilskud til opholdet. Betingelser fås ved at henvende sig til afdelin- gen eller til bestyrelsen for “Huset”.

Kurser og Arrangementer i afdelingen

2013 har været et travlt år for afdelingen med mange arrangementer ikke kun i Esbjerg, men også i andre byer, som et led i strategi planen fra 2012. Vi har brugt mange midler i 2013, men alle midlerne er kommet primært vores egne medlemmer til gode. Vi har både selv og i samarbejde med andre DMF afdelin- ger og kulturinstitutioner lavet mange forskellige typer af workshops, Masterclass, Clinics og kurser.

Det er glædeligt at vi kunne udvide samarbejdet med Grindsted og Billund Mu- sikskole i 2013 og vi arbejder hårdt på at skabe et samarbejde med Kultursko- len i Esbjerg og de omkringliggende musikskoler i afdelingens geografiske om- råde om fælles arrangementer.

I 2013 har vi afholdt følgende :

 • På DMF huset i Esbjerg har vi holdt Mainstage kursus med Axel Boel som instruktør og holdt Podio kursus med Niels Skovmand.
 • På Vejen Gæstgivergården, Salg og markedsføring for selskabsmusikere med Michael Bødker Sørensen
 • Vi har holdt “spørgeaften” med vores faglige sekretær Esben Bøgh på DMF Huset. Her kunne man spørge om alt fra SKAT, faglige spørgsmål, bandregnskab osv.
 • Vi holdte introaften/Temaaften i Esbjerg. Det var små smagsprøver på 3 kommende kurser. De 3 kurser kommer udvalgte steder i 2014. Se mere i kursuskataloget.
 • “Eiectric Guitars” i samarbejde med DMF Trekanten og Billund Musiksko- le, blev der afholdt bandworkshop og efterfølgende koncert. Det var med guitaristerne Mika Vandborg og Søren Andersen, bassisten Peter Kjøbsted, Morten Hellborn på trommer og Martin Jønsson på or- gel/klaver.
 • På Grindsted musikskole holdte vi foredrag med DMF konsulent Mikael Høj ris.
 • Vi afholdte Piano Event Morten Vestergaard og Thomas Pakula i DMF Hu- set i Esbjerg.
 • Vi arrangerede i samarbejde med fem danske producenter clinics og events for vores medlemmer på Frankfurt messen. Det var TC Electronic, Martin Lys, T-Rex, Tubetech og DPA Microphones.
 • I samarbejde med DMF Trekanten og Billund Musikskole holdte vi Bandelinic med efterfølgende koncert med Mikkel Nordsø på Guitar, Klaus Menzer på trommer og Niels Ryde på bas.
 • I samarbejde med 5 andre afdelinger i vores Regionssamarbejde lavede vi Bandkick på Kansas City i Odense. Hver afdeling sendte et band til ar- rangementet. DMF Sydvest sendte det suverænt største band bestående af 10 medlemmer. Alle bands fik en coaching, fik taget billeder af profes- sionel fotograf og gav interviews til Musikeren. Et meget stort arrange- ment.
 • I samarbejde med DMF Trekanten deltog vi på Mariefestivalen 2013 i An- sager. Fra DMF sydvest afdeling blev der udvalgt tre bands til at spille på festivalen.
 • På DMF Huset holdte et to dags WordPress kursus med Anders Larson.
 • På Tobakken, Esbjerg holdte vi et to dags sangkursus/Rytmisk sangtek- nik med Hans Toft.
 • Vi afholdte et lydkursus over to søndage på DMF Huset med Lars Tirs- bæk.

Herudover har afdelingen været behjælpelig med diverse ansøgninger og anbefalinger til Gramex indsendt af medlemmer og støttet andre projek- ter økonomisk, bl.a. Levende musik skaber glæde, m.m.

Afdelingen er allerede i gang med kommende arrangementer for 2014, bl.a. støtter vi JazzCamp 2014 i Ribe, er i gang med at lægge sidste hånd på et KLIK arrangement, m.m.

Afdelingen er repræsenteret i en fokusgruppe under kulturudvalget i Esbjerg kommune. Vi håber at alle de møder resulterer i nogle konkrete tiltag som kommer vores medlemmer til gode.

Tillidsmandsmøde:
I juni deltog formanden på det årlige tillidsmandsmøde på Kobæk Strand.
Her var emnerne bl.a. de mindre afdelinger inden for DMF. Hvad kan de/vi gø- re for at tiltrække nye medlemmer, tiltrække nye bestyrelsesmedlemmer og værktøjer til bestyrelsesarbejdet. Der blev snakket lidt om eftervirkningerne efter kongressen i 2012, der blev drøftet omstruktureringerne på SMKS, snak- ket foreningsjura og flere foredrag var på dagsordenen og noget social sam- vær. Der blev også skabt noget netværk og netop netværk var også et tema.

Regionssamarbejde:
I vores regionssamarbejde har vi i 2012 haft flere fælles arrangementer, se tidligere i beretningen. Et stort projekt som havde ligget i støbeskeen over flere år og skulle endelig afvikles i slutning af 2012. Desværre fik vi ikke de mid- ler som vi havde regnet med og derfor blev hele arrangementet udskudt til 2013. Vi har så i mellemtiden arbejdet stenhårdt for at rejse midlerne. Det er nu sikkert at vi laver Bandkick 2013 den 17. marts 2013 på spillestedet Kansas City i Odense. Det er et stort projekt hvor der fra hver af de 6 afdelinger i samarbejdet kommer l band. Der kommer en professionel coacher, bandsene får taget professionelle fotos og m.m.

Vi lavede i 2012 en stor undersøgelse ved hjælp af spørgeskemaer. Skemaet blev sendt ud til medlemmerne i de respektive afdelinger og tilbagemeldinger- ne blev samlet en stor analyse. Hele analysedelen blev sendt til vores kursus- udvalg og ARTLAB. Dette stykke arbejde skaber grundlag for en del af de kur- ser som kommer ud mange steder rundt i hele landet i 2013-2014.

I 2014 kommer der flere spændende fælles projekter.

Afrunding:
2013 har været et godt og aktivt år med mange aktiviteter. Bestyrelsen læg- ger virkelig mange resurser i arbejdet, men der kommer også mange gode produkter ud af anstrengelserne. Vi er glade for de input der kommer fra med- lemmerne, som vi kan bruge konstruktivt fremadrettet. Der må selvfølgelig gerne komme flere inputs.

Vi følger med stor interesse den videre udvikling i vækstlaget og vil med de muligheder vi har til rådighed sætte vores aftryk på kommende kulturpolitik.

Vi håber der kommer mange til vores generalforsamling og deltager i vigtige debatter, ser jeres kollegaer og måske skabe noget netværk.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til bestyrelsen for vel- udført arbejde i 2013.”

Der var en del kommentarer og spørgsmål til beretningen. Oplysningerne om Musikkens Hus på Fanø blev suppleret med oplysning om at flyglet i er blevet udskiftet til et bedre.

Niels Thorlund spurgte til mulighederne for at fastholde medlemmer der over- vejer at melde sig ud eller har meldt sig ud. Det blev bl.a. foreslået at udsende et spørgeskema for at få klarlagt hvad der er årsagen til udmeldelsen, ligesom telefoniske henvendelser fra afdelingen er en mulighed.

Der bliver set frem til bedre samarbejde med musikskolerne.

Kursus i oprettelse og brug af hjemmesider blev efterlyst. Formanden opfordrede til at henvende sig til Forbundet hvis blot 4-5 medlemmer har et ønske om et relevant kursus.

HB-medlem Lars Kiehn orienterede om oprettelsen af et intranettil brug for formænd og kasserer i afdelingerne bl.a. indeholdende en hvidbog med inspi- ration til forskellige former for arrangementstyper.

Gert Kring undrede sig over at der kun var blevet uddelt 2 julekurve til ældre medlemmer eller enker og opfordrede til at alle ældre medlemmer og enker modtager en julekurv da det skal ses som en erkendtlighed for medlemskab af forbundet. Formanden tog det til efterretning og vil tage det op med bestyrelsen.

Beretningen blev herefter godkendt.

5. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

6. Fastsættelse af lokalkontingent.

Bestyrelsens forslag om en kontingentforhøjelse på 5,00 kr. pr. måned blev vedtaget. Revisorerne gjorde opmærksom på at der ved revisionen af regnska- bet var blevet drøftet om en vedtagelse af forslaget skulle udmøntes i en for- højelse af de budgetterede kontingentindtægter for 2014. Man blev enige om at undlade dette, da kontingentindtægterne hviler på et skøn og da der er usikkerhed om udviklingen i antallet af medlemmer og fordelingen på kontin- genttyper.

7. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer:

På valg i 2013: Bestyrelsesmedlemmerne Kim Jensen (Formand) og Lars Tirsbæk Jørgensen var på valg. Begge modtog genvalg. Herudover består bestyrelsen af Flemming Refsing, Harry Lender og Michael Nielsen.

8. Valg af bestyrelsessuppleanter:

På valg i 2013 : Bestyrelsessuppleant Anne Trueisen Geertsen var på valg, men havde meddelt at hun ikke modtog genvalg. Som ny bestyrelsessuppleant valgtes Magnus Kloppenborg.

9. Valg af revisorer:

På valg i 2013: Jens Peder Hallum-Oiesen blev genvalgt uden modkandidat.

10. Valg af revisorsuppleant

Der var ingen revisorsuppleant på valg.

11. Eventuelt.

 Formanden orienterede om at et medlem pr. mail havde bedt om at følgende 2 spørgsmål blev forelagt på generalforsamlingen:

Utilfredshed med at livsforsikringen, som er en del af medlemskabet, er blevet nedsat.

HB-medlem Lars Kiehn orienterede om forbundets økonomiske situation i de forløbne år. Det har været nødvendigt at finde forskellige besparelser og her- under blev det besluttet at nedsætte forsikringsdækningen fra 100.000 kr. til 75.000 kr.

Spørgsmål om initiativer fra Forbundet for at hindre “sorte penge” i forbindelse med musikengagementer, f.eks. ved indførelse af en form for de nuværende “håndværkerfradrag”.

HB-medlem Lars Kiehn kunne ikke se at det skulle være et anliggende for For- bundet. Spørgsmålet om at få afregnet skat er alene et forhold mellem musi- keren og Skat.

Herefter orienterede Lars Kiehn om arbejdet i Hovedbestyrelsen. Forbundet har i længere tid været uden direktør. Det forlyder nu at der i disse dage bliver skrevet kontrakt med en ny direktør.

Arbejdet med eventuel sammenlægning af DMF og DMPF trækker ud. Hvad re- sultatet bliver, må fremtiden vise.

Den nye folkeskolereform gav anledning til megen debat. Der var opfordring til at samarbejde med og støtte Dansk Lærerforening.

Formanden opfordrede til at bruge afdelingens nye hjemmeside.

Formanden sluttede med at takke dirigenten for vel udført arbejde og med en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde i den forløbne periode.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 16.30.

Efter generalforsamlingen inviterede afdelingen medlemmerne og deres ledsa- gere på spisning og hyggeligt samvær.

Referent: Jens Peder Hallum-Oiesen

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...