Bestyrelsens beretning for 2019/2020
Dansk Musiker Forbund, Sydvest afdeling

MEDLEMMER:
Vi har i 2019 haft et gennemsnit på 170 medlemmer og er pr. 31.12.2019 171 medlemmer. En lille stigning i forhold til 2018. Vi har gennem 2019 har haft en øget indsats på medlemshvervning og synlighed og det er glædeligt at indsatsen lader til at bære frugt.


Runde fødselsdage og jubilæer i 2019

I 2019 har vi haft en række fødselarer og jubilarer. Afdelingen vil gerne sige tillykke til følgende fødselarer:
40 års fødselsdag:
den 09.02          Rasmus Kaufmann
den 07.05          Søren Dahl Nielsen

Den 13.06         Tommy Rask Hasle

Den 07.09         Birgitte Antonius

65 års fødselsdag:

Den 22.04         Poul-Henning Andresen

Medlemskabs jubilæum
Vi siger tillykke med:

25 års jubilæum til:
René Lender

Hanne Degn

John Enevoldsen Skou

Luis Felipe Anguita

Og 50 års jubilæum til:

Harry Lender

Stort tillykke fra afdelingen. Alle fødselarer og jubilarer vil på generalforsamlingen modtage en opmærksomhed og hyldest. Vi vil derfor opfordre alle til at deltage på vores generalforsamling.  Har man ikke mulighed for at komme til generalforsamlingen kan erkendeligheden efter aftale, afhentes på kontoret efter generalforsamlingen.
Omkring fødselarer og jubilarer har vi aftalt med Jens Peder Hallum-Olesen, at han kontakter medlemmerne inden en evt. offentliggørelse i Musikeren.

Medlemsservice

Vores faglig sekretær Esben Bøgh vil være tilstede på afdelingens kontor en række datoer fra kl. 10.00-13.00. Disse datoer vil fremgå på vores hjemmeside under medlemsservice. Esben kan rådgive omkring A-kasse, skat, faglige sager osv. så kom forbi kontoret de oplyste datoer eller ring.

Herudover sidder der et bestyrelsesmedlem på kontoret mandage fra kl. 13.00-16.00 og torsdage fra kl. 10.00-13.00, hvor man er velkommen til at besøge vores kontor til en snak. Vi har altid en kop kaffe/the på kanden.

Rabataftaler:
Afdelingen havde i 2019 en rabataftale med Humac i Kongensgade i Esbjerg, hvor medlemmer af DMF Sydvest vil kunne opnå rabatter på computer og tilbehør. Denne ordning regner vi med at fortsætte i 2020. Se mere på vores hjemmeside for betingelser og vilkår under medlemsfordele.


Bestyrelsen og aktiviteter i afdelingen

Efter et turbulent 2018, hvor vores bestyrelse var ramt af flere ting, har vi efter generalforsamlingen 2019 prøvet at få udviklet bestyrelsesarbejdet. Vi besluttede således at lave bestyrelsesarbejdet mere projekt orienteret. Det betød at vi lavede små udvalg som arbejder som mindre enheder og at bestyrelsesmøderne mere skulle bære præg af beslutningsmøder. Vi besluttede at sætte fokus på nogle emner som var oppe og vende på generalforsamlingen. Det betød, at vi særligt satte fokus på områder omkring musikråd, ungdomsarbejde, ligestilling inden for musikbranchen, øget fokus på kurser/sociale arrangementer, øget samarbejde med andre musiske institutioner, øget samarbejde med kommunerne i vores geografiske område.

Vi har i 2019 afholdt 7 fysiske bestyrelsesmøder og en del udvalgsmøder.

Vi har i denne periode arbejdet med emner som arrangementer i 2019/2020, kurser, workshops, repræsentantskabsmøde, lokal kulturpolitik, ny persondataforordning, beskæftigelsessituation i området, hvervning af nye medlemmer og fastholdelse af eksisterende medlemmer.

Vi er kommet et stykke af vejen mht. at lave et musikråd, men vi må erkende, at der er lang vej, når vi som afdeling gerne vil have så mange relevante instanser med i samarbejdet som muligt. Bare det at overbevise de andre parter om, at det ikke er et ”fagforeningstiltag” med røde faner osv. kræver et stort arbejde. Det er dog lykkedes efter lang tids tovtrækkeri at få et møde i stand med Esbjerg kommune.


Den 11.marts holdt DMF et arrangement på Hotel Rødding. Det var bl.a. henvendt til selskabsmusikere, som hed DMF på kryds og tværs. Dette var arrangeret af SEMU udvalget i DMF. Det var et rigtigt godt besøgt arrangement.

Efter stor succes i 2017, har vi i 2018 i samarbejde med fire andre afdelinger i vores region syd samarbejde besluttet at oprette en videopulje, som vores medlemmer kunne søge fra 20. december 2018, med ansøgningsfrist den 1. februar 2019. Der har endnu engang vist sig stor interesse for dette projekt, da afdelingen fik mange ansøgninger. Projektet blev afviklet i løbet af 2019 og vi afsluttede det i november 2019. Alle ansøgere havde indsendt deres færdige produkter og vi konstaterede at videoerne var af meget høj kvalitet. Vi har allerede fået henvendelser på om ikke støttepuljen vil blive gentaget. Dette tages op i den nye bestyrelse efter generalforsamlingen, da man allerede har flere ting i støbeskeen for 2020 og 2021 og alt er et spørgsmål om prioritet.

Afdelingen har tidligere med stor succes deltaget på Mariefestivalen i Ansager både med støtte til musikere og med deltagelse af repræsentanter fra bestyrelsen. Derfor besluttede vi at gentage dette i 2019. Der var igen stor interesse fra musikerne i vores afdeling til at spille på festivalen. Genremæssigt var der stor spredning i ansøgerfeltet, og det var fedt at se så stor diversitet i vores medlemmer. Vi var ligeledes repræsenteret i DMF teltet, sammen med bestyrelsesrepræsentanter fra andre DMF afdelinger, samt repræsentanter fra Forbundet, herunder Henrik Gundersen, direktør fra DMF forsikringsselskab, folk fra Gateway, folk fra Musikeren, og faglig sekretær Thomas Hyllested.

Vi støttede som tidligere år med tariffer til Spil Dansk Dag: dette var igen et skoleprojekt, som var et samarbejde med afdelingen, konservatoriet og folkeskoler i henholdsvis Esbjerg og Odense. Et meget flot projekt.

Vi lavede lige efter jul en inspirationsaften hos Lundgaard studiet ved Vejen, som var rigtig godt besøgt. Her fik deltagerne en rigtig hyggelig aften med en veloplagt Charlie J. som vært og tekniker. Dette blev fulgt op af et masteringskursus et par uger efter. Dette kursus var der stor tilslutning til og det var dejligt at vi havde et kursus som vi ikke måtte aflyse. Efter ytring fra nogle af kursusdeltagerne på masteringskurset, lavede vi i november et 2 dags indspilningskursus, med stor tilslutning, efterfulgt af endnu et Masteringskursus.

Vi støttede et projekt i samarbejde med Bramming Koret, hvor vi tarifstøttede musikere, som spillede med i en Bach julekoncert.

Som noget nyt lavede vi i januar 2020 et fyraftensmøde. Dette var et tiltag fra vores ungdomsudvalg. Den første gang, som var vældig godt besøgt, var der ikke et fast tema, men mere at både medlemmer og ikke medlemmer kunne mødes, hilse på bestyrelsen og få skabt netværk og være socialt sammen. Det var megahyggeligt. Der kom en del yngre musikere og der blev snakket på kryds og tværs af genrer og alder. Der blev udvekslet ideer og det var berigende at høre hvad musikere går om tomler med og hvad de gør sig af tanker for fremtiden for musiklivet. Næste begivenhed er nævnt under kommende arrangementer.

Herudover har afdelingen været behjælpelig med diverse ansøgninger og anbefalinger til Gramex indsendt af medlemmer og støttet andre projekter økonomisk.
Vi er altid glade for at få input fra medlemmerne, og vil også benytte lejligheden til at takke dem som aktivt har bidraget med ideer.

Afdelingens julearrangement:

Endnu engang afholdte vi juletræsfesten på vores adresse, og det var godt besøgt. Fedt med god opbakning, som vi takker for. Det er bare sjovere at lægge kræfter i arrangementer når der er opbakning. De fremmødte fik en god oplevelse i hyggelige rammer og traditionen tro hyggede musikerne og julemanden om børnene. Tak til hjælperne.
Vi har op til julen uddelt 8 julekurve til ældre medlemmer eller enker. Formanden kørte rundt med kurvene op til jul lige fra Rømø i sydvest til Outrup nord for Varde, ja afdelingen dækker et stort geografisk område. Kurvene blev vel modtaget, og vi skal overbringe takken til forbundet.


Kommende aktiviteter i 2020 og 2021
Afdelingen har i 2018/2019 været i gang med de indledende møder og forberedelser til én af de største events i 2020, nemlig 100 året for genforening af Sønderjylland tilbage til Danmark. Ingen tvivl om dette store event vil ramme hele det Sydjyske område med masser af begivenheder rundt om, og som allerede er godt i gang. Afdelingen er dybt involveret i forskellige begivenheder med et 100 års orkester. Dette orkester er bl.a. sammensat af musikere i de tre afdelinger som er fælles om dette projekt og skal spille minimum 9 koncerter rundt om i det sønderjyske.

Der er på nuværende planlagt det næste fyraftensmøde den 24.marts kl. 16.30, hvor vores direktør Henrik Gundersen for vores forsikringsselskab og Esben Laursen, A-kasse specialist kommer forbi. Her vil de fortælle om forsikringer og SKAT og fradrag.

Der vil løbende cirka 4-5 gange om året være fyraftensmøder, hvor vi hele tiden prøver at variere indholdet og ingen tvivl om, at vi gerne modtager ideer fra vores medlemmer til temaer.

På den kommende generalforsamling vil vi præsentere en ny støtteordning, som vores medlemmer kan søge. Der er indgået et samarbejde med Musikkens Hus på Fanø, hvor medlemmer kan søge om tilskud til ophold i Huset. Der vil komme mere information efter generalforsamlingen.

Repræsentantskabsmøde
Én af de store revolutioner på kongressen i 2016 var at ændre det kendte tillidsmandsmøde til et Repræsentantskabsmøde. Det var det andet møde efter kongressen og der blev gjort mange erfaringer på det første møde i 2017, som kunne bruges til mødet i 2018 den 3. og 4. juni på Kobæk Strand. Én af de helt store ændringer fra tidligere var at der skulle vælges 2 unge under 35 år til Hovedbestyrelsen, samt 2 suppleanter. Alene dette var en epoke, da der aldrig i forbundets historie har kunnet vælges medlemmer til Hovedbestyrelsen uden for kongressen. På dette første møde i 2017 blev valgt Stinna Bekker fra Odense og Thomas Thomsen fra Hjørring. De blev genvalgt på repræsentantskabsmødet i 2018.

På repræsentantskabsmødet i 2019 blev valgt Martin Bastiansen. Stinna Bekker, som blev genvalgt i 2018 var ikke på valg.  

Disse kunne vælges fra hele landet og er ikke landsdels eller afdelingsbestemt. Der er forskel på hvor mange repræsentanter hver afdeling kunne sende. Det bestemmes af størrelsen af afdelingerne. Dette er dog ikke helt ligeligt fordelt, da de mindre afdelinger helt bestemt får nogle fordele af dette. Det betyder at vores afdeling kan sende 2 repræsentanter, samt 1 ung repræsentant, som max må være 35 år ved valget. Det er bestyrelsen som udpeger repræsentanterne. Har man spørgsmål til ovenstående, kan bestyrelsen hjælpe med svar. Vores klare opfordring til de unge musikere er at deltage på repræsentantskabsmødet. Her har man mulighed for at få indflydelse, komme med ideer, skabe netværk og have socialt samvær. 

Regionssamarbejde:
Vi har i 2019 holdt møder, hvor vi bl.a. har drøftet problematikker omkring hvervning af ny medlemmer, fastholdelse af eksisterende medlemmer og fælles arrangementer. Vi drøftede ligeledes repræsentantskabsmødet i 2019 og det vil være et fast punkt på dagsordenen fremadrettet. Endvidere har vi brugt møderne til at planlægge fælles projekter, se i afsnittet om aktiviteter i afdelingen. Ellers er der drøftet hvorledes vi kan hjælpe hinanden med at promovere arrangementer på tværs af afdelingerne. Ingen tvivl om at kongressen vil være fast emne på de kommende Regionsmøder.

Kongres 2020:
Der er kongres år og én ting er i hvert fald helt sikkert. Der vil komme til at ske store forandringer i Forbundet. Formanden annoncerede på sidste kongres i 2016, at det var absolut sidste periode som formand og derfor skal der findes en ny formand på kommende kongres. Det bliver spændende hvad det kommer til at betyde for Forbundet fremadrettet. Uden tvivl vil det få betydning for i hvilken retning forbundet vil bevæge sig.

Vores forbund, størrelsen taget i betragtning, har sat nogle store aftryk på forhandlinger rundt om på den internationale scene, og i en årrække har vi udbygget samarbejdet med de andre musikerforbund i andre lande. Dette kan vi takke vores snart afgående formand for, samt at han har formet vores forbund, så vi gennem en årrække har stået stærkt som forbund på hjemmefronten, selvom vi er ”små” i forhold til de store fagforbund i Danmark. Selvfølgelig med rigtige dygtige medarbejdere til at varetage vores forbund. Personlig vil jeg gerne takke Anders Laursen for hans store indsats.

Afrunding:
Vi følger med stor interesse den videre udvikling i vækstlaget og vil med de muligheder, som vi har til rådighed sætte vores aftryk på kommende kulturpolitik. Og det var med stor glæde at musiktalentlinjerne blev bevaret, en vigtig fødekæde til vores øvrige institutioner til videre musikalsk udvikling og stor betydning for bevarelse af kulturen og dermed arbejdspladser for mange af vores medlemmer. Det arbejde skulle gerne understøttet af de tiltag som vi har sat i værk inden for et musikråd og arbejde med vores ungdomsudvalg.

Med de nye tiltag omkring repræsentantskabsmødet kan vi kun opfordre de unge medlemmer at gøre deres indflydelse gældende, og er med til at tegne fremtiden ved at deltage aktivt.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en tak til bestyrelsen for arbejdet i 2019 og ser frem til et konstruktivt og velfungerende samarbejde i det nye år.

På bestyrelsens vegne.    

Formand
Kim Jensen                              

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...