Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

søndag den 26. februar 2017, kl. 15.00

på Borgergade 2, 6700 Esbjerg.

 

 1. Valg af dirigent – Jan Østergaard (JØ) HB – Referent: Kjeld Christiansen
 2. Godkendelse af dagsorden – Godkendt Jan Østergaard konstaterede at formalia var overholdt.
 3. Bestyrelsens beretning for 2016 ved formanden – Fødselarerne hyldes – Kim gav en fin gennemgang af beretningen. Der blev spurgt ind til hvor stor videopuljen var og hvor stor en andel, der ville kunne støttes med. Nils Thorlund spurgte indtil, hvor meget bestyrelsen, har føling med, hvad medlemmerne ønsker af fagforeningen. Kim svarerede, at vi for et par år siden lavede afdelingen et spørgeskema, men at det måske var ved at være tid til et skema igen. Kim: Vi får mange nye medlemmer, men også skal passe på dem vi har. Niels T: Kunne man tænke sig, at nye medlemmer, blev budt på en snak med et bestyrelsesmedlem over en kop kaffe og ligeledes ved udmelding blev spurgt, hvad årsagen var til dette. Der blev snakket om ”rygterne” om en sammenlægning af DMF og Musikpædagogerne. Julie: Ville høre om DMF gør noget for at gøre opmærksom på sig selv på Konservatoriet, fx ved introdage. Kim: mente at dette var en god ide. Formandens beretning blev taget til efterretning.
 4. Fremlæggelse af regnskabet og beslutning om decharge – Kim orienterede om regnskabet. Peter Jeppesen ville vide hvor meget mindre kontoret vil være bemandet. Kim: Fortalte at kontoret ville være lidt mindre bemandet, da han er i gang med en uddannelse. (Regnskabet og Decharge godkendt)
 5. Indkomne forslag – Ingen indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af lokal kontingent – Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 135,- (Vedtaget)
 7. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer: På valg var. Michael Nielsen (modtog ikke genvalg) Kjeld Christiansen blev valgt til denne post. Flemming Refsing (Modtog genvalg) Genvalgt Harry Lender (Modtog genvalg) Genvalgt
 8. Valg af bestyrelses suppleanter John Vestergren 1 år (Modtog ikke genvalg) Morten Lyngholm stillede op til Suppleantposten for 1 år (Lars Tirsbæk orienterede om Morten) da han ikke kunne være til stede. Kjeld Christiansen 2 år (Modtog genvalg) blev valgt til bestyrelsen. Julie Vieland stillede op som suppleant for 2 år (Valgt). Julie orienterede om sig selv, i en kort præsentation.
 9. Valg af revisor – Ole Zabel (Modtog genvalg) Valgt.
 10. Valg af revisorsuppleanter – Nils Thorlund (Modtog genvalg) Valgt.
 11. Eventuelt – Jan Østergaard fortalte om HB. JØ sidder i kursusudvalget og opfordrede til at medlemmerne foreslår alle former for kursus. Musikskolerne har meget forskellige overenskomster. I Esbjerg får de fx frokost og andre steder møder man bare ind. Området er presset. De gamle stillinger bliver ikke genopslået, fordi der skal spares. JØ forklarede lidt omkring de nye medlemsregler og grænser. Nils spurgte indtil erfaringer med sammenlægninger af andre fagforeninger, om det var en viden forbundet måske kunne svare på. Gert Kring: forklarede lidt omkring oprindelsen af DMPF i 60´erne. DMF var dengang styret af gamle medlemmer der sov i timen og var drikfældige, det ville musikpædagogerne ikke være med i, så derfor blev DMPF til. Efter et formandsskifte begyndte DMF at forhandle med DMPF, men med Helby ved roret af DMPF blev det svært og ikke til noget, DMPF havde stadig deres fordomme omkring DMF. Alle forsøg på en sammenlægning er løbet ud i sandet. Harry Lender spurgte til hvad kvaliteten for undervisere i DMPF da de fleste ikke er udøvende musikere. JØ: svarede, at kvaliteten på underviserne er god.

Peter Uhrbrand fortalte omkring Musikernes hus på Fanø. Han fortalte at det kører rigtigt godt, men at da de gerne vil holde lejen nede, kører økonomien på en knivsæg. Der er pt. nogle uforudsete udgifter, som ikke er nemme at overse. Peter opfordrede til at alle i forsamlingen udbreder kendskabet til huset. Nils Thorlund uddybede lidt om budgettet for Huset. Nils fortalte også, at de overvejer at oprette en fond. Det har tidligere været muligt at leje huset for Musikere og komponister, men er nu også åbnet for skuespillere. Peter Jeppesen: foreslog, at bestyrelsen laver nogle ”købe, salg, bytte” dage. Torben Schrøder spurgte om man kunne tænke sig at DMF ville gå ind og reklamere for huset. Det kunne Nils fortælle, at de allerede gør.

 

12.  Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 17.10 og formanden orienterede om spisningen og om kommende kurser.

Referent                                                                                               Dirigent

Kjeld Christiansen                                                                              Jan Østergaard Nielsen

 

 

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...