Bestyrelsens beretning for 2016/2017
Dansk Musiker Forbund, Sydvest afdeling
MEDLEMMER:
Vi var pr. 31.12.2016 171 medlemmer med en gennemsnitsalder på 42 år.
Gennemsnittet for 2016 var 173 medlemmer. Lidt færre medlemmer i forhold til 2015.

Vi holder stadig en lav gennemsnitsalder, det laveste på landsplan.
Runde fødselsdage og jubilæer:

Vi vil gerne sige tillykke til følgende fødselarer:
40 år

Jacob Harsbo                              22-01

Jakob Sindberg                           17-03

Anders Liebman Haahr            06-05

Helle Ohrt                                     10-08

Kennet Kærslund Lauridsen 19-08

Jesper Dyhre Nielsen               02-11
50 år

Claus Jeppesen                           30-01

Karina Bock                                   04-02

Hanne Rath Degn                       05-03

Michel Joseph Camille             15-03

Margrethe Langer Bro             15-03

Gert Barslund                                                           05-05

60 år

Poul Schousboe Rasmussen 05-03

Luis Felipe Anguita                    26-04

Kjeld Christiansen                      16-06

Poul Erik Knudsen                      30-10

Christian Jensen                         21-12

65 år

Poul Kristensen                          23-05

Nils Thorlund                              04-12

70 år

Gert Kring                                     04-05

75 År

Per Kruse Hansen                      17-01
Jubilæum
Og Vi siger tillykke med:

25 år

Ole Andersen                                                           01-03

Ole Mouritzen                             01-07

Ib Frederiksen                             01-07

Carl-Evald Jensen                       01-08

Ole Beder Ellingsgaard             01 -12

40 år

Niels Christian Øllgaard            01-03

Poul La Cour                                 01-09

 

Stort tillykke fra afdelingen. Alle fødselarer og jubilarer vil på generalforsamlingen modtage en opmærksomhed og hyldest. Vi vil derfor opfordre alle at deltage på vores generalforsamling.  Har man ikke mulighed for at komme til generalforsamlingen kan erkendeligheden afhentes på kontoret efter generalforsamlingen.  Blot giv kontoret besked.
Omkring fødselarer og jubilarer har vi aftalt med Jens Peder Hallum-Olesen, at han kontakter medlemmerne inden en evt. offentliggørelse i Musikeren.


Medlemsservice

Esben Bøgh vil være til stede på kontoret én gang om måneden fra kl. 10.00-13.00, som regel den sidste onsdag inden dagpengekortet skal afleveres. Disse datoer vil være synlige på vores hjemmeside under medlemsservice. Esben kan rådgive omkring A-kasse, skat, faglige sager osv. så kom forbi kontoret de oplyste datoer eller ring.
Vi har i 2016 haft sager af forskellige karakterer.
Rabataftaler:
Afdelingen har indgået en rabataftale med Humac i Kongensgade i Esbjerg, hvor medlemmer af DMF Sydvest vil kunne opnå rabatter på computer og tilbehør. Se mere på vores hjemmeside for betingelser og vilkår under medlemsfordele.

Bestyrelsesmøder:
Vi har i 2016 afholdt 8 bestyrelsesmøder.

Afdelingens julearrangement:

Endnu engang holdte vi juletræsfesten på vores adresse, og der var næsten fuld hus. Fedt med god opbakning, som vi takker for. Det er bare sjovere at lægge kræfter i arrangementer når der er opbakning. De fremmødte fik en god oplevelse i hyggelige rammer og traditionen tro hyggede musikerne og julemanden om børnene. Tak til hjælperne.
Vi har op til julen uddelt 9 julekurve til ældre medlemmer eller enker. Formanden kørte rundt med kurvene op til jul lige fra Rømø til Outrup, ja afdelingen dækker et stort geografisk område. Kurvene blev vel modtaget, og vi skal overbringe takken til forbundet.
Aktiviteter i afdelingen
2016 har været mere stille end 2015. Vi har kunnet mærke en lille afmatning på efterspørgsel på kurser i vores afdeling, hvorfor vi også desværre har måttet aflyse flere kurser pga. manglende tilslutning. Det er selvfølgelig ikke særlig positiv for nogen parter, da der både lægges kræfter og økonomi i planlægningsdelen. Vi har derfor overvejet om det igen er på tide at lave en brugerundersøgelse, som vi gjorde i 2012, hvor vi baserede en del af de efterfølgende kurser ud fra undersøgelsen.

I 2016 har vi bl.a. lavet lyskurser i samarbejde med Region Syd, Grejaften i samarbejde med SC-Sound, Karriedag på SDMK i samarbejde med Artlab og SDMK, Lær at speake, Riff Academy, m.m.

I regionssamarbejdet har vi gennem næsten 2 år arbejdet på et projekt, hvor vi sætter fokus på de smalle genrer. Efter det blev udsat i september 2016, kører arrangementet på Kansas City i Odense den 26. februar 2017, som vi støtter med musikere. Efter inspiration fra DMF Sydvest afdelingen, har vi i Region Syd samarbejdet blevet enige om at lave en videopulje, hvor medlemmerne kan søge om støtte til videoproduktion/video præsentation efter nærmere kriterier. Vi regner med denne pulje starter primo maj 2017 og løber indtil ultimo november 2017, hvorefter det tages op til evaluering.

Ellers har 2016 været brugt til at planlægge nogle af de tiltag der kommer i 2017. bl.a. kommer der kurser i ”Ud over scenekanten”, ”brug facebook som værktøj”, ”Skatteregnskab”, ”Guitarworkshop”, ”Lav bedre film selv”, og vi arbejder på at få lavet kurser i Logic X, lydkurser og andre arrangementer.

Vi er altid glade for at få input fra medlemmerne.
Herudover har afdelingen været behjælpelig med diverse ansøgninger og anbefalinger til Gramex indsendt af medlemmer og støttet andre projekter økonomisk, m.m. bl.a. har afdelingen givet et bidrag til 60’er Klubben, som holdt afslutningskoncert den 5. marts 2016. Bidraget bestod i støtte til at få produceret en USB nøgle med musik, video, billeder og fortællinger om foreningen, som efterfølgende vil blive lukket og overskydende midler overdraget til en fond.

 

Bestyrelsen i øjeblikket i forhandlinger med Haderslev og Sønderborg afdelingerne omkring grænserne mellem afdelingerne. Vi regner med at disse drøftelser kan føre til en konstruktiv afklaring.

Tillidsmandsmøde:
I juni deltog vi på det årlige tillidsmandsmøde på Kobæk Strand. Ingen tvivl om at kongressen fyldte meget på tillidsmandsmødet.

Vi snakkede meget om den aktuelle status i musikbranchen og fik et foredrag om Public service, Danmarks Radio og musik i Danmark af Lasse Jensen. Der blev snakket meget om tiltag i afdelingerne, herunder ønsker om kommende kurser, om mere synlighed for DMF på landsplan. Endvidere poppede igen emnet op til overfladen om mulighederne for fusion mellem DMF og DMPF. Herudover blev det drøftet at ændre kommende TM møder til et ”Repræsentantskabsmøde”, hvor der gives anbefalinger til HB. Mere under punktet kongres til dette emne.

 

Kongres 2016
Afdelingen ansøgte at få kongressen til vores landsdel i 2016. Det lykkedes desværre ikke, da der allerede i hovedbestyrelsen var besluttet at det skal afholdes et andet sted.
Kongressen foregik igen på LO Skolen i Helsingør, ligesom i 2012, men var denne gang skåret ned til to dage, fremfor 3 dage, som ellers har været kutyme og rigtig nok, så blev programmet meget stramt og grænsende til det stressende. Der var valgkamp mellem den daværende formand Anders Laursen og næstformand Erik Damgaard. Der var dog en klar sejr til Anders Laursen, som fortsætter sin formandskab de næste 4 år.

Én af de store revolutioner var, at der blev besluttet at lave et Repræsentantskabsmøde i stedet for det traditionelle tillidsmandsmøde i juni. Det betyder at der på dette møde skal vælges 2 unge, samt 2 suppleanter til HB. Disse kan vælges fra hele landet og er ikke landsdels eller afdelingsbestemt. Der er forskel på hvor mange repræsentanter hver afdeling kan sende. Det bestemmes af størrelsen af afdelingerne. Dette er dog ikke helt ligeligt fordelt, da de mindre afdelinger helt bestemt får nogle fordele af dette. Det betyder at vores afdeling kan sende 2 repræsentanter, samt 1 ung repræsentant, som max må være 35 år ved valget. Det er bestyrelsen som udpeger repræsentanterne. Har man spørgsmål til ovenstående, kan bestyrelsen hjælpe med svar.

Afdelingen fik ved kongressen valgt et medlem i HB, da afdelingens formand blev stemt ind.

 

TMK ” Tillidsmands uddannelsen”
Afdelingen havde en deltager på TMK, som foregik 3+4.oktober på Danhostel i nærheden af Skanderborg.

Her var emnerne bl.a. medietræning, Nye kulturpolitiske dagsordener, Introduktion til kreative workshops, Hvorfor er ophavsretten vigtig for musikere, Progressivt bestyrelsesarbejde, hvordan fungerer en forening, vedtægter, dagsorden, referater, m.m.
Regionssamarbejde:
Vi har i 2016 holdt møder, hvor vi bl.a. har drøftet kongressen. Har drøftet problematikker omkring hvervning af ny medlemmer, fastholdelse af eksisterende medlemmer og fælles arrangementer. 2016 er brugt til at planlægge fælles projekter i 2017. Vi arbejder på at lave et større projekt for den smalle musikgenre, lave en fælles videosession. Ellers er der drøftet hvorledes vi kan hjælpe hinanden med at promovere arrangementer på tværs af afdelingerne. Stafetten er igen i Sydvest afdelingen og vi vil arbejde på at få optimeret samarbejdet.
Afrunding:
Vi følger med stor interesse den videre udvikling i vækstlaget og vil med de muligheder som vi har til rådighed sætte vores aftryk på kommende kulturpolitik.

Med de nye tiltag omkring repræsentantskabsmødet kan vi kun opfordre de unge medlemmer at gøre deres indflydelse gældende, og er med til at tegne fremtiden ved at deltage aktivt.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til bestyrelsen for veludført arbejde i 2016/17.

 

 

 

På bestyrelsens vegne.

Formand
Kim Jensen

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...