Dansk Musiker Forbunds ordinære generalforsamling 2015

Referat:

 1. Morten Højring
 2. Godkendt – Referent Kjeld Christiansen
 3. Peter U. Fik overrakt flasker for 25 år jubilæum og Tommy H. for 40 års jubilæum. Der blev klappet af de jubilarer, der ikke var til stede. Der vil blive omstruktureret på kontoret mht. åbningstider, men det tager bestyrelsen sig af. Det lykkedes ikke at få kongressen til Esbjerg. Vi har stadig Esben på kontoret ca. En gang om måneden omkring dagpengeudbetalingstid. Der er ikke mange der bruger vores mobilstudie. Vi har rabataftale med Humac for medlemmer, hvis man medbringer sit medlemskort. Julearrangementet var igen en succes. Julekurv. Der har været en del arrangementer og kurser, både lokalt og i samarbejde med andre lokalforeninger. Jazzcamp. Fotoklik her og to andre steder. Tillidsmands kursus. Formanden opfordrede til at man kom med forslag til kurser. Formanden takkede bestyrelsen. Peter Uhrbrand spurgte til om man ved, hvorfor der er medlemmer, der melder sig ud, hvortil Kim kunne svare, at der er mange grunde, bl.a. økonomiske. Derefter blev det drøftet, hvad man evt. kan gøre for at fastholde og få nye medlemmer. Morten H. kommenterede med at det er et stort punkt på HB, samt at der er prisforskelle på de forskellige lokalforeninger. Han spurgte til hvad vi mente om at det eksempelvis kom på et tillidsmandsmøde.Taget til efterretning og godkendt.
 4. Det blev herefter drøftet med mange meninger. Man håber at kunne fået taget hul på diskussionen om de forskellige afdelinger. Forsikringen er et stort aktiv og går bedre end nogensinde. Peter Uhrbrand spurgte om samarbejdet med kommune og om man fra afdelinger gør noget. Kim svarede: at der sker lidt, men at vi fra kommunens side ikke rigtigt bliver informeret. Det blev herefter drøftet. Lars fortalte at i forhold til Made in Esbjerg har vi været inde og arbejde på at musikerne for en Løn min. Svarende til tariffen. Morten spurgte til hvor mange steder der var støtteberettiget og opfordrede til at kontakte værtshusholdere og fortælle dem om støtteordningen. Peter O. og Harry fortalte om hvordan de, dengang da Esbjerg Ensemblet lukkede kørte med støtte. Peter U. spurgte om hvorfor kulturen ikke virker i Esbjerg når den virker alle andre steder og kom med eksempler på, hvad de gjorde på Fanø. Jeppe kom med eksempel på forskellen mellem musikeren og tømmeren og mente at det hele var i opløsning. Han mente også at det var et stort problem at klassiske musikere ikke kan få job efter uddannelse og mente generelt, at man i større grad må forholde sig til økonomi. Morten svarede til Jeppe, at for de store orkestre, er det selvfølgelig ærgerligt, men orkestrene er ikke lavet for musikernes skyld, men for musikkens og derfor skal musikken spilles af de bedste (danskere eller ej) Morten kom med eksempel på at hvis man regner på, hvor mange der er i en restaurant/spillested så vil der ikke være penge nok, til at betale tarif til de musikere der spiller, selv om der betales entre. Peter U. kommenterede med at musikere måske skulle tænke anderledes, frem for at begræde det som var. Morten kom med et forslag om at se Artlab som et aktiv hertil. Esben fortalte lidt om sit job og de problemer medlemmerne kommer med: Selvangivelse, Skat m. m. Han fortalte at et af de store problemer for medlemmerne kunne være at der ikke rigtigt er nogen iværksætterplan og det giver en masse syge/dagpengesager m. m. Det offentlige udliciterer, løsarbejderen, freelanceren er mere og mere truet, der er ingen syge/dagpenge. Det nye er at næsten ethvert honorar man modtager gør os til selvstændige. Mange skiftende arbejdsgivere og har du ikke betalt skat, samt selv booket jobbet, er du selvstændigt. Peter J. kom med eks. Hvis man udgiver en plade, bliver man selvstændige, men Esben svarede at det er musikfaget der har ændret sig ikke lovgivningen. At sælge ting eks. Plade er ikke omgivet af momsfritagelse for musik. Peter foreslog at vi selv søgte penge. Lars kommenterede med at vi selv skal se os selv som selvstændige. Esben fortalte at dem der er tæt på efterløn, er hårdest ramt, fordi de er nødt til at lukke forretningen og sælge instrumenterne. Det er dog stadig bedre at være i A kasse. Morten informerede om at underholdningsorkestret blev lukket, at man har samlet 3 mil. Men at det jo ikke rækker langt.
 5. Fremlæggelse af regnskab: Formanden kommenterede regnskabsposterne. Kim fortalte at der bliver lagt penge af kr. 10.000 pr. år frem til afdelingens 125 års jubilæum og det syntes flertallet var en god idé. Regnskabet Godkendt
 6. Ingen
 7. Bestyrelsen foreslog at vi fortsætter med kr. 130,-
 8. Valg af bestyrelsen: Harry Lender holdt valgtale – genvalgt, Flemming Refsing holdt valgtale – genvalgt, Michael Nielsen holdt valgtale – Genvalgt
 9. Valg af suppleanter: Kjeld – genvalgt, John Vestergren vil genre stille op. Kims præsenterede John, som ikke selv kunne være her – Valgt.
 10. Valg af revisorer: Ole Zabel – genvalgt,
 11. Valg af revisorsuppleant: Nils Thorlund – genvalgt
 12. Eventuelt: Peter J spurgte lidt ind til CD regler. Peter U. fortalte om Musikkens hus Fanø og fortalte, at det fungerer rigtigt godt, men at der er sket ændringer, så de skal købe huset for 750.000,- kr. Huset er renoveret for nedrivningsmidler. Kommunen har en tilbagekøbsgaranti, hvis huset ikke kan køre, man har spurgt om støtte fra forbundet og er man nu i gang med at købe huset. I forbindelse med købet af huset, vil man slå lidt på tromme, for at få en større dækningsgrad og ønsker en lille annonce på forbundets hjemmeside. Harry ville vide lidt om det nye folkemusik kons. Om der er en synergi funktion og om der er nogen der ved om der er gang i noget nyt kulturliv. Harry vil vide om der spørges til om folk er medlemmer, ved jobansættelse i større orkestre, hvortil Morten kunne svare, at bl. a udlændinge jo ikke er medlemmer, men at man heller ikke kan forlange det mere. Lars kommenterede med at man ikke kan give ensemblet skylden, da det er svært at få danskere til at flytte til vestkysten. Kim kommenterede med at kommunen måske kunne gå ind og sige, at hvis man skal gi støtte, må der også være lokale musikere. Jeppe fortalte at der ikke er mange steder man har så gode forhold, som i Esbjerg og derfor kunne forlange at de er bosat her. Gert kunne fortælle at da ensemblet startede var der bopligt i kommunen og at man jo derfor fra forbundets side, vil kunne få ensemblet til at ansætte lidt ringere musikere, frem for ikke lokale. Morten kommenterede med at der jo er interessekonflikt orkestret kontra den lokale borger. Lars fortalte at ved at ha et ensemble der i en så høj standart, har vi et aktiv, der bl.a. bliver brugt til en charmeoffensiv fra kommunens side i Kina. Nils foreslog at bestyrelsen fik lavet en pressemeddelelse, hvor man spurgte om hvorfor Esbjerg er så u charmerende og bl.a. gøre opmærksom at en styrkelse af kulturen vil gavne hele kommunen.
 13. Generalforsamlingens afsluttes med klapsalve til ordstyreren og et leve for DMF.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...